De behandlingsmetoder som används hos oss skräddarsys efter individ eller grupp utifrån det aktuella problemområdet

 

Några av metoderna vi arbetar med på Wincent är:

 

  • Psykodynamisk & kognitiv psykoterapi
  • KBT
  • Samtalsterapi
  • Motiverande samtal
  • Ego-State Therapy
  • Mindfulness
  • Hypnosterapi (klinisk)
  • EMDR

 

 

Psykoterapi

 

 

 

 

 

Wincent AB möter dagligen människor med olika behov, problemområden och frågeställningar. Behandlingar kan till exempel innefatta personlig utveckling, att lära sig bryta gamla mönster eller förbättra sitt ledarskap. Det kan också innebära att medvetandegöra omedvetet material, att nå insikt och utifrån det hitta nya vägar, redskap och möjligheter som leder till en god förändring.

 

Vi behandlar människor med ångesttillstånd (till exempel panikångest), depression, relationsproblem, fobier och rädslor samt utmattningssyndrom. Vi har lång erfarenhet av kris- och traumabehandling samt speciell kompetens inom stresshantering.

 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en behandlingsform där patienten vid regelbundna samtal pratar med en legitimerad psykoterapeut under en bestämd tid. Detta kan gälla samtal en eller två gånger i veckan under en kortare eller längre period, beroende på patientens behov och utveckling. Samtalen byggs upp av patientens önskemål och tillsammans med terapeuten arbetar man  för att nå ett gemensamt uppsatt mål.

 

Psykoterapi arbetar för att bryta gamla mönster i patientens beteende eller bygga upp nya som ska fungera som hjälp i olika emotionella tillstånd. Det kan gälla relationsproblem, rädslor eller olika former av depressioner där patienten behöver hjälp med att se inåt och söka orsaker samt insikt för sina svårigheter och lidande.

 

Vilka söker sig till psykoterapi?

Olika människor med olika problem söker sig till en psykoterapeut för att få hjälp. Det kan vara människor som länge själv har försökt att hjälpa sig själva igenom psykiska svårigheter och psykisk ohälsa. Deprimerade människor som inte kan ta sin ur sin situation med känslor av kraftlöshet eller utbrändhet. 

 

Människor som har hamnat i en personlig kris, framkallat av tragedi i form av skilsmässa, svårigheter i hemmet, på jobbet eller förlorad anhörig/närstående.

 

En person kan även komma för samtal för att lära känna sig själv bättre och få hjälp i att utveckla sitt kunnande så att patienten lättare ska kunna hantera svårigheter som tidigare har varit ansträngande.

 

Korta definitioner

Psykodynamisk psykoterapi:

 

Syftar på psykiska drivkrafter inom oss själva och vad som sätter igång och motiverar vårt beteende vare sig de är medvetna eller omedvetna. Dynamisk psykoterapi är en psykologisk behandlingsmetod med samtalet som bas

Kognitiv psykoterapi: 

 

Kognitiv terapi tar utgångspunkt från dina tankar, känslor och handlingar samt hjälper dig se ett samband i dessa genom att upptäcka mönster, utmana och ifrågasätta dem.

Hypnosterapi:

 

I psykologi och medicin används hypnos för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre. Vid utövandet av hypnos krävs kompetens, etik och professionella ramar. Tyvärr förväxlar allmänheten ibland underhållningshypnos med klinisk hypnos. Fördelen med att behålla begreppet hypnos är att vår lagstiftning kräver en vårdyrkeslegitimation för den som praktiserar klinisk hypnos. Hypnos för underhållningssyfte är förbjudet enligt svensk lag. Legitimerade psykoterapeuter med hypnoskompetens kan arbeta såväl kognitivt som ur ett psykodynamiskt perspektiv.

 

Ego State therapy:

 

Ego State Therapy är en psykodynamisk infallsvinkel där man ser individen i en konflikt med olika ”ego states” (olika Jag). Genom att använda sig av samma teknik som vid grupp eller familjeterapi kan man lösa de olika konflikterna inom en individ. De olika ego states är inte detsamma som i en person med multipla personligheter utan istället bortträngda eller gömda sidor av sig själv som skapar problem för patienten. Den praktiska metoden hjälper personen att lokalisera ego states i trauma, ilska och frustration eller smärta. Efter lokaliseringen bearbetar man dem och får en känsla av befrielse och överkommande av sina problem.

EMDR:

 

EMDR är förkortning av "Eye Movement Descentization and Reprocessing". Det är en psykoterapeutisk metod som är effektiv när det gäller tidigare upplevelser av trauman av olika slag t ex överfall, olyckshändelser, katastrofer, ångest och panikkänslor, fobier och rädslor. EMDR är också en fungerande metod för att avhjälpa låg självkänsla, negativt tänkande, känsla av stress, oförmåga eller andra svåra känslor.

EMDR syftar till att aktivera den egna förmågan att hantera starka känslor som påverkar livssituationen negativt.

 
Fobier:
 
Ordet fobi betyder "skräck" och avser en orimlig rädsla för ett föremål eller situation. Denna rädsla försvinner inte av sig själv utan istället kan man behöva professionell hjälp med att förstå vad fobin grundar sig på och hur den kan botas. Vanliga fobier är social fobi, klaustrofobi (rädd för trånga utrymmen) eller aerofobi (rädsla för flygning)

Panikångest:
 
Det är återkommande, anfallsvis ångestreaktion som t.ex. medför hjärtklappning, kväljningskänsla, yrsel, dödsångest eller ångest/rädsla för att bli tokig.
 
Panikångest kan drabba vem som helst, när som helst och till synes helt utan någon förvarning. Det är inget livshotande som har hänt dig trots den fruktan och de fysiska reaktioner du kan ha upplevt under attacken. Det är ditt psyke som har överreagerat på en fysisk reaktion i din kropp.
 

 

Wincent AB © 2009